Я Районен съд
мбол
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
СТРУКТУРА И ДЕЙНОСТИ
Районни Съдии
Държавни съдебни изпълнители
Съдии по вписванията
Етична комисия
Съдебни заседатели
Справки за актове на съда
Публични продажгби ДСИ
Насрочени заседания
Вътрешни правила
Декларации на служителите на ЯРС по ЗПУКИ
Правила за подбор и наемане на служители
Бюджет 2019
Отчет за дейността на ЯРС през 2018 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ
Контакти
Банкови сметки на РС ЯМБОЛ
Тарифи
Примерни образци на документи
Предложения и оплаквания
Стая за четене на дела
Образователна програма
Ден на отворените врати
Обяви за работа
Важни съобщения
ДЕКЛАРАЦИИ
Несъвместимост
Промяна на несъвместимост
Имущество и интереси
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Електронни адреси
Електронно призоваване
За хора с увредено зрение
Електронно свидетелство за съдимост
Справки за публикувани съдебни актове от страната
АНКЕТА
Резултати от анкетата
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Обществени поръчки 2016 г.
Процедура по избор на банка за обслужване на сметките на РС Ямбол
НОВИНИ/ОБЯВИ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ    Примерни образци на документи  
 Примерни образци на документи

От тази страница могат да бъдат изтеглени файлове в WORD формат, които след попълване могат да се подават в Районен съд - Ямбол за получаване на съответното съдебно удостоверение или друг документ.

 

Молба за издаване на свидетелство на съдимост

Декларация за отказ от наследство

Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние

Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25 ал.8 от Закона на нотариусите и нотариалната дейност

Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК

Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК

Възражение

Заявление за сключване на граждански брак от непълнолетни лица

Заявление за назначаване на особен представител

Заявление за отказ от наследство

Заявление за приложени документи по дело

Заявление за сключване на сделки с имоти, собственост на малолетно лице

Заявление за сключване на сделки с имоти, собственост на непълнолетно лице

Заявление съдебни такси

Заявление за удостоверение за прекратен граждански брак

Заявление за удостоверение за заведено дело

Заявление влог малолетни лица

Заявление влог непълнолетни лица

Заявление за връщане на документи приложени по дело

Заявление за издаване на изпълнителен лист

Заявление за предоставяне на заверен препис на документ по делото 

 

 

 

 

 

 8600 гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов 1; тел.: (046) 688872, факс (046) 661829, yrs@yambollan.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР