Я Районен съд
мбол
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
СТРУКТУРА И ДЕЙНОСТИ
Районни Съдии
Държавни съдебни изпълнители
Съдии по вписванията
Етична комисия
Съдебни заседатели
Справки за актове на съда
Публични продажгби ДСИ
Насрочени заседания
Вътрешни правила
Декларации на служителите на ЯРС по ЗПУКИ
Правила за подбор и наемане на служители
Бюджет 2019
Отчет за дейността на ЯРС през 2018 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ
Контакти
Банкови сметки на РС ЯМБОЛ
Тарифи
Примерни образци на документи
Предложения и оплаквания
Стая за четене на дела
Образователна програма
Ден на отворените врати
Обяви за работа
Важни съобщения
ДЕКЛАРАЦИИ
Несъвместимост
Промяна на несъвместимост
Имущество и интереси
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Електронни адреси
Електронно призоваване
За хора с увредено зрение
Електронно свидетелство за съдимост
Справки за публикувани съдебни актове от страната
АНКЕТА
Резултати от анкетата
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Обществени поръчки 2016 г.
Процедура по избор на банка за обслужване на сметките на РС Ямбол
НОВИНИ/ОБЯВИ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
 СТРУКТУРА И ДЕЙНОСТИ    Публични продажгби ДСИ  
 

ВАЖНО!
Уведомяваме Ви, че считано от 01.01.2019г. таксите за изготвяне на електронни справки от Регистъра на банковите сметки и сейфове при БНБ следва да бъдат внесени по НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА на РАЙОНЕН СЪД - Ямбол, открита при ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
IBAN: BG96 CECB 9790 33E4 1883 00
В основание за плащане следва да бъдат посочени номера и годината на образуване на изпълнителното дело, за което се отнася банковия превод.
 
Публичните продажби се обявяват на информационното табло пред канцеларията на ДСИ, стая 108, 1 етаж.
Интересуващите се от имотите/движимите вещи могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час и да прегледат книжата.
Предложенията за участие в търговете се подават в същата канцелария след предварително внесен задатък от 10% върху оценката на имота по сметка на  съдия-изпълнителя:

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА

БАНКОВ КОД: CECBBGSF

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА: BG96 CECB 9790 33E4 1883 00

 
Информация за публични продажби на ДСИ от района на Ямболския окръжен съд може да бъде намерена на сайта му: http://www.os-yambol.org/act/executor.htm, а за такива от цялата страна -   на сайта на Асоциацията на държавните съдебни изпълнители: http://adsib.org/ 
 
 
 
  
 
 


8600 гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов 1; тел.: (046) 688872, факс (046) 661829, yrs@yambollan.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР