Я Районен съд
мбол
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
СТРУКТУРА И ДЕЙНОСТИ
Районни Съдии
Държавни съдебни изпълнители
Съдии по вписванията
Етична комисия
Съдебни заседатели
Справки за актове на съда
Публични продажгби ДСИ
Насрочени заседания
Вътрешни правила
Декларации на служителите на ЯРС по ЗПУКИ
Правила за подбор и наемане на служители
Бюджет 2019
Отчет за дейността на ЯРС през 2018 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ
Контакти
Банкови сметки на РС ЯМБОЛ
Тарифи
Примерни образци на документи
Предложения и оплаквания
Стая за четене на дела
Образователна програма
Ден на отворените врати
Обяви за работа
Важни съобщения
ДЕКЛАРАЦИИ
Несъвместимост
Промяна на несъвместимост
Имущество и интереси
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Електронни адреси
Електронно призоваване
За хора с увредено зрение
Електронно свидетелство за съдимост
Справки за публикувани съдебни актове от страната
АНКЕТА
Резултати от анкетата
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Обществени поръчки 2016 г.
Процедура по избор на банка за обслужване на сметките на РС Ямбол
НОВИНИ/ОБЯВИ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
 СТРУКТУРА И ДЕЙНОСТИ    Държавни съдебни изпълнители  
 ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Държавните съдебни изпълнители провеждат публични продажби на недвижимо и движимо имущество. Информация за предстоящите търгове може да се получи в канцеларията на ДСИ в 108 стая, от таблото пред нея,от настоящия сайт  и от сайта на Асоциацията на ДСИ: http://adsib.org/

Минка Георгиева Кабадиева  - Ръководител служба "Съдебно изпълнение"
Стая 109, ет.1, тел.: 046/688809


Пепи Андреева Стоянова
Държавен съдебен изпълнител. Стая 108, ет.1, тел.: 046/688808

Станимир Панчев Трифонов
Държавен съдебен изпълнител. Стая 109, ет.1, тел.: 046/688809

Симеон Динев Монев                                             Държавен съдебен изпълнител. Стая 108, ет.1, тел.: 046/688808

8600 гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов 1; тел.: (046) 688872, факс (046) 661829, yrs@yambollan.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР