Я Районен съд
мбол
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
СТРУКТУРА И ДЕЙНОСТИ
Районни Съдии
Държавни съдебни изпълнители
Съдии по вписванията
Етична комисия
Съдебни заседатели
Справки за актове на съда
Публични продажгби ДСИ
Насрочени заседания
Вътрешни правила
Декларации на служителите на ЯРС по ЗПУКИ
Правила за подбор и наемане на служители
Бюджет 2019
Отчет за дейността на ЯРС през 2018 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ
Контакти
Банкови сметки на РС ЯМБОЛ
Тарифи
Примерни образци на документи
Предложения и оплаквания
Стая за четене на дела
Образователна програма
Ден на отворените врати
Обяви за работа
Важни съобщения
ДЕКЛАРАЦИИ
Несъвместимост
Промяна на несъвместимост
Имущество и интереси
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Електронни адреси
Електронно призоваване
За хора с увредено зрение
Електронно свидетелство за съдимост
Справки за публикувани съдебни актове от страната
АНКЕТА
Резултати от анкетата
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Обществени поръчки 2016 г.
Процедура по избор на банка за обслужване на сметките на РС Ямбол
НОВИНИ/ОБЯВИ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
 СТРУКТУРА И ДЕЙНОСТИ    Районни Съдии  
 СЪДИИ В РАЙОНЕН СЪД - ЯМБОЛ

В Районен съд—гр.Ямбол работят 13 районни съдии, разпределени в две отделения —наказателно и гражданско. Годишно тук се образуват и разглеждат около 5 500 дела. Съдийските кабинети се намират на четвъртия етаж, където всеки работен ден от 14 до 17 часа приема дежурен съдия, издаващ различни съдебни удостоверения—за теглене на суми от детски влогове, за сключване на граждански бракове от непълнолетни лица и др. През останалото време съдиите не приемат граждани.

Светлана Димитрова Митрушева-Атанасова  - 

Административен Ръководител - Председател на РС Ямбол

Гражданско отделение

Галина Иванова Вълчанова - Стая 407 - Председател на ГО
Георги Стоянов Георгиев - Стая 419
Весела Калчева Спасова - Стая 406
Галя Димитрова Русева - Стая 413
Марина Христова Христова - Стая 413
Светла Рускова Димитрова - Стая 404

Наказателно отделение
Светлана Димитрова Митрушева - Атанасова - Стая 401
Административен ръководител - Председател на ЯРС 
Николай Иванов Кирков - Стая  412 -  Председател на НО
Васил Митев Атанасов - Стая 418
Георги Димитров Василев - Стая 405
Невена Иванова Несторова - Стая 414
Петранка Панайотова Кирова - Стая 410
Радостин Стоянов Радиев - Стая 409

                                                                   

                                                                                                               
                                          

 

     

8600 гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов 1; тел.: (046) 688872, факс (046) 661829, yrs@yambollan.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР