Я Районен съд
мбол
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
СТРУКТУРА И ДЕЙНОСТИ
Районни Съдии
Държавни съдебни изпълнители
Съдии по вписванията
Етична комисия
Съдебни заседатели
Справки за актове на съда
Публични продажгби ДСИ
Насрочени заседания
Вътрешни правила
Декларации на служителите на ЯРС по ЗПУКИ
Правила за подбор и наемане на служители
Бюджет 2019
Отчет за дейността на ЯРС през 2018 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ
Контакти
Банкови сметки на РС ЯМБОЛ
Тарифи
Примерни образци на документи
Предложения и оплаквания
Стая за четене на дела
Образователна програма
Ден на отворените врати
Обяви за работа
Важни съобщения
ДЕКЛАРАЦИИ
Несъвместимост
Промяна на несъвместимост
Имущество и интереси
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Електронни адреси
Електронно призоваване
За хора с увредено зрение
Електронно свидетелство за съдимост
Справки за публикувани съдебни актове от страната
АНКЕТА
Резултати от анкетата
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Обществени поръчки 2016 г.
Процедура по избор на банка за обслужване на сметките на РС Ямбол
НОВИНИ/ОБЯВИ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
 ДЕКЛАРАЦИИ    Промяна на несъвместимост  
 

РЕГИСТЪР

НА

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35,АЛ.1, Т.2                                                                                                                                                         ОТ ЗАКОН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В РАЙОНЕН СЪД - ЯМБОЛ

№ по ред

име, презиме и фамилия

длъжност

Декларация за несъвместимост  /при промяна в обстоятелствата / Вх.№/дата

1

Яна Мечева

Съдебен администратор

х

2

Теодора Стратиева

Главен счетоводител

х

3

Галина Митева

Зав.служба"Съдебни секретари"

х

4

Ваня Господинова

Съдебен секретар

х

5

Жанита Чилингирова

Съдебен секретар

х

6

Иванка Георгиева

Съдебен секретар

х

7

Моника Митрева

Съдебен секретар

х

8

Мария Павлова

Съдебен секретар

х

9

Християна Бунарджиева

Съдебен секретар

х

10

Мима Йорданова

Съдебен секретар

х

11

Йовка Пенчева

Съдебен секретар

х

12

Станка Минчева

Съдебен секретар

х

13

Таня Къркеланова

Съдебен секретар

х

14

Яна Славова

Съдебен секретар

х

15

Дора Елкова

Съдебен деловодител

х

16

Зорница Вътева

Съдебен деловодител

х

17

Мая Боянова

Съдебен деловодител

х

18

Радостина Митева

Съдебен деловодител

х

19

Светла Азманова

Съдебен деловодител

х

20

Димитринка Василева-Димитрова

Съдебен деловодител

х

21

Костадинка Тодорова

Съдебен деловодител

х

22

Керанка Янева

Съдебен деловодител

х

23

Христина Георгиева

Съдебен деловодител

х

24

Дойка  Байчева

Съдебен деловодител

х

25

Ваня Димитрова

Съдебен деловодител

х

26

Стела Георгиева

Съдебен деловодител

х

27

Петя Георгиева

Съдебен деловодител

х

28

Йорданка  Пенкова

Съдебен деловодител

х

29

Грозданка Трингова

Съдебен деловодител

х

30

Нели Маринова

Призовкар

х

31

Милена Георгиева

Призовкар

х

32

Петя Димитрова

Призовкар

х

33

Огнян Тилкиян

Системен администратор

х

34

Пепа Милкова

Човешки ресурси

х

35

Пламена Господинова

Счетоводител

х

36

Нели  Попова

Счетоводител

х

37

Галя Йовева

Съдебен секретар

х

38

Жечка Мансарлийска

Съдебен секретар

х

 

8600 гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов 1; тел.: (046) 688872, факс (046) 661829, yrs@yambollan.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР