Я Районен съд
мбол
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
СТРУКТУРА И ДЕЙНОСТИ
Районни Съдии
Държавни съдебни изпълнители
Съдии по вписванията
Етична комисия
Съдебни заседатели
Справки за актове на съда
Публични продажгби ДСИ
Насрочени заседания
Вътрешни правила
Декларации на служителите на ЯРС по ЗПУКИ
Правила за подбор и наемане на служители
Бюджет 2019
Отчет за дейността на ЯРС през 2018 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ
Контакти
Банкови сметки на РС ЯМБОЛ
Тарифи
Примерни образци на документи
Предложения и оплаквания
Стая за четене на дела
Образователна програма
Ден на отворените врати
Обяви за работа
Важни съобщения
ДЕКЛАРАЦИИ
Несъвместимост
Промяна на несъвместимост
Имущество и интереси
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Електронни адреси
Електронно призоваване
За хора с увредено зрение
Електронно свидетелство за съдимост
Справки за публикувани съдебни актове от страната
АНКЕТА
Резултати от анкетата
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Обществени поръчки 2016 г.
Процедура по избор на банка за обслужване на сметките на РС Ямбол
НОВИНИ/ОБЯВИ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
 ДЕКЛАРАЦИИ    Несъвместимост  
 

РЕГИСТЪР

НА

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35,АЛ.1, Т.1                                                                                                                                                         ОТ ЗАКОН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В РАЙОНЕН СЪД - ЯМБОЛ

№ по ред

име, презиме и фамилия

длъжност

Декларация за несъвместимост Вх.№/дата

1

Яна Мечева

Съдебен администратор

Вх.№ 9963  /06.06.2018

2

Теодора Стратиева

Главен счетоводител

Вх.№9754/04.06.2018

3

Галина Митева

Зав.служба"Съдебни секретари"

Вх.№9725/04.06.2018

4

Ваня Господинова

Съдебен секретар

Вх.№9721/04.06.2018

5

Жанита Чилингирова

Съдебен секретар

Вх.№9723/04.06.2018

6

Иванка Георгиева

Съдебен секретар

Вх.№ 9736/04.06.2018

7

Моника Митрева

Съдебен секретар

Вх.№9898/05.06.2018

8

Мария Павлова

Съдебен секретар

Вх.№ 9832/05.06.2018

9

Християна Бунарджиева

Съдебен секретар

Вх. №9883/05.06.2018

10

Мима Йорданова

Съдебен секретар

Вх№ 9899/05.06.2018

11

Йовка Пенчева

Съдебен секретар

Вх.№ 9910   /05.06.2018

12

Станка Минчева

Съдебен секретар

Вх.№9897/05.06.2018

13

Таня Къркеланова

Съдебен секретар

Вх.№ 9974/06.06.2018

14

Яна Славова

Съдебен секретар

Вх.№9722/04.06.2018

15

Дора Елкова

Съдебен деловодител

Вх.№ 9773/05.06.2018

16

Зорница Вътева

Съдебен деловодител

Вх.№ 10001/07.06.2018

17

Мая Боянова

Съдебен деловодител

Вх.№ 9882/05.06.2018

18

Радостина Митева

Съдебен деловодител

Вх.№9713/04.06.2018

19

Светла Азманова

Съдебен деловодител

Вх.№ 9073/04.06.2018

20

Димитринка Василева-Димитрова

Съдебен деловодител

Вх.№ 9706/04.06.2018

21

Костадинка Тодорова

Съдебен деловодител

Вх.№ 9705/04.06.2018

22

Керанка Янева

Съдебен деловодител

Вх.№ 9716 /04.06.2018

23

Христина Георгиева

Съдебен деловодител

Вх.№9708 /04.06.2018

24

Дойка Байчева

Съдебен деловодител

Вх.№10038 /07.06.2018

25

Ваня  Димитрова

Съдебен деловодител

Вх.№ 9709 /04.06.2018

26

Стела  Георгиева

Съдебен деловодител

Вх.№ 9710 / 04.06.2018

27

Петя Георгиева

Съдебен деловодител

Вх.№ 9808/ 05.06.2018

28

Йорданка Пенкова

Съдебен деловодител

Вх.№ 9810 /05.06.2018

29

Грозданка Трингова

Съдебен деловодител

Вх.№ 9809 /05.06.2018

30

Нели Маринова

Призовкар

Вх.№ 9987 /06.06.2018

31

Милена  Георгиева

Призовкар

Вх.№9985 /06.06.2018

32

Петя Димитрова

Призовкар

Вх.№9984 /06.06.2018

33

Огнян Тилкиян

Системен администратор

Вх.№9937 /06.06.2018

34

Пепа Милкова

Човешки ресурси

Вх.№ 9826 /05.06.2018

35

Пламена Господинова

Счетоводител

Вх.№9755 /04.06.2018

36

Нели Попова

Счетоводител

Вх.№ 9806 /05.06.2018

37

Жечка Мансарлийска

Съдебен секретар

Вх.№ 9334/30.05.2018 г.

 

8600 гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов 1; тел.: (046) 688872, факс (046) 661829, yrs@yambollan.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР