Я Районен съд
мбол
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
СТРУКТУРА И ДЕЙНОСТИ
Районни Съдии
Държавни съдебни изпълнители
Съдии по вписванията
Етична комисия
Съдебни заседатели
Справки за актове на съда
Публични продажгби ДСИ
Насрочени заседания
Вътрешни правила
Декларации на служителите на ЯРС по ЗПУКИ
Правила за подбор и наемане на служители
Отчет за дейността на ЯРС през 2016 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ
Контакти
Банкови сметки на РС ЯМБОЛ
Тарифи
Примерни образци на документи
Предложения и оплаквания
Стая за четене на дела
Образователна програма
Ден на отворените врати
Обяви за работа
Важни съобщения
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Електронни адреси
Електронно призоваване
За хора с увредено зрение
Електронно свидетелство за съдимост
Справки за публикувани съдебни актове от страната
АНКЕТА
Резултати от анкетата
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Обществени поръчки 2016 г.
Процедура по избор на банка за обслужване на сметките на РС Ямбол
НОВИНИ/ОБЯВИ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ    Обяви за работа  
 

ОБЯВЛЕНИЕ  

Районен съд Ямбол обявява конкурс за заемане на длъжността “СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ“ – една щатна бройка по заместване по чл. 68, ал.1, т.3, при условията на чл.89-96 КТ.”

Кратко описание на длъжността:  : Окомплектова образуваните и разпределени на съдията – докладчик входящи документи, приема и прилага новопостъпилите документи; подрежда и номерира документите към делата; подготвя делата за доклад; изпълнява указанията на съдията докладчик по делото; вписва данни по движението на делата ръчно и в автоматизираната деловодна програма; изготвя списъци на призовани за първо съдебно заседание лица; изготвя и изпраща призовки до страните; изготвя и изпраща уведомления за решения и определения по делата; следи за спазване на сроковете по делата и докладва на съдията докладчик; прави справки по делата; изпълнява и други задължения, възложени от Председателя на съда и съдебния администратор.

Минимална основна заплата  631 лв.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:  

 - Да е пълнолетен български гражданин;

- Да не е поставен под запрещение;

- Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода.

- Да не е лишен по съответен ред от правото да заема съответната  длъжност

- Да отговаря на изискването за липса на обстоятелства по  чл.107а, ал.1 от КТ. /към момента на назначаване /

- Завършено средно образование

Специфични изисквания за заемане на длъжността, определени от административния ръководител

- Компютърна грамотност

- Отличен машинопис

- Отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация

            Необходими документи за допускане до участие в конкурса :

1.Заявление за кандидатстване на работа – по образец (натиснете върху реда за да свалите образеца)
2.Декларация от кандидата по чл.136 ПАС.  (натиснете върху реда за да свалите декларацията)

 

3.Автобиография

4.Копие на диплом  за завършено средно или по-висока степен образование

5.Копие на  трудова и/или осигурителна книжка

6.Свидетелство за съдимост – за съответната длъжност в РС Ямбол, оригинал

7. Медицинско свидетелство

8. Други документи, удостоверяващи квалификации, свързани със заемане на конкурсната длъжност.

            Начин на провеждане на конкурса:

Конкурса се провежда от Конкурсна комисия назначена  със Заповед на Председателя на ЯРС.

Комисията разглежда постъпилите заявления, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания предвидени в нормативните актове и описани в обявата за заемане на длъжността.

До участие в конкурса се допускат единствено кандидатите, които напълно отговарят на посочените в обявата и предвидени в нормативните актове изисквания  за длъжността.

За  Решението си Комисията да изготви протокол и  списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

В списъка на допуснатите кандидати да се посочи  датата / не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка/, началният час и мястото на провеждане на конкурса.

В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати Комисията да посочи основанията за недопускането им.

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати да се поставят на информационните табла на ЯРС на І-ви и ІV-ти етаж в сградата  на Съдебната палата  и да  се публикуват на интернет страница на съда не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса.

Недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до административния ръководител на съда в седемдневен срок от обявяването на списъците. Административният ръководител на съда се произнася с Решение в тридневен срок. Решението е окончателно. Жалбата не спира конкурсната процедура.

               Конкурса ще се проведе на четири  етапа.

                        Първи етап –диктовка

            Втори етап - тест за езикова култура

            Трети етап -  проверка на уменията за изготвяне и оформяне на служебна кореспонденция и уменията за работа с EXCEL                  

Четвърти етап – събеседване с комисията

Оценяване

            Оценяването се извършва по точкова система при минимален брой точки - 0т., а максимален – 10т. Кандидатите се оценяват на всеки един от етапите. Крайната оценка се формира като средно аритметично от получените точки на всеки от етапите. За успешно издържали конкурса се считат кандидатите получили крайна оценка по-висока или равна на 6.

Класиране

Комисията оформя резултатите от проведения конкурс  в протокол и класира успешно издържалите кандидати.

С класирания на първо място кандидат се сключва споразумение по чл.145ПАС, във връзка с  чл.107  КТ.  Лицето е длъжно да постъпи на работа в двуседмичен срок от обявяване на резултатите. Ако лицето не постъпи на работа в посочения срок  трудово правоотношение възниква  със следващия класиран кандидат.

Място и срок за подаване на документи:

-         Документите се подават лично от кандидата в Районен съд гр.Ямбол, ул.”Ж.Папазов” 1, стая 402 – Съдебен администратор.

-         В едномесечен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението .

         Обявлението е публикувано във в.Неделник, бр.41 от  23ноември 2017г.

Резултатите за допускане до конкурса, оценка и класиране на кандидатите и друга информация, свързана с конкурса, се съобщават на участниците, чрез обявяването им на информационните табла и интернет страницата на съда.8600 гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов 1; тел.: (046) 688872, факс (046) 661829, yrs@yambollan.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР