Я Районен съд
мбол
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
СТРУКТУРА И ДЕЙНОСТИ
Районни Съдии
Държавни съдебни изпълнители
Съдии по вписванията
Етична комисия
Съдебни заседатели
Справки за актове на съда
Публични продажгби ДСИ
Насрочени заседания
Вътрешни правила
Декларации на служителите на ЯРС по ЗПУКИ
Правила за подбор и наемане на служители
Отчет за дейността на ЯРС през 2016 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ
Контакти
Банкови сметки на РС ЯМБОЛ
Тарифи
Примерни образци на документи
Предложения и оплаквания
Стая за четене на дела
Образователна програма
Ден на отворените врати
Обяви за работа
Важни съобщения
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Електронни адреси
Електронно призоваване
За хора с увредено зрение
Електронно свидетелство за съдимост
Справки за публикувани съдебни актове от страната
АНКЕТА
Резултати от анкетата
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Обществени поръчки 2016 г.
Процедура по избор на банка за обслужване на сметките на РС Ямбол
НОВИНИ/ОБЯВИ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ    Обяви за работа  
 

ОБЯВЛЕНИЕ  

 

Районен съд Ямбол обявява конкурс за заемане на длъжността “СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР“ – една свободна щатна бройка при условията на чл.89-96 КТ.”

 Кратко описание на длъжността:

  •       подпомага административния ръководител на съда и съдебния администратор за въвеждането и поддържането на информационните и компютърните системи в съда; 
  •        отговаря за програмното и технологичното осигуряване на компютърната техника;
  •        осигурява интегрирането на информационните системи на съда в информационните системи на други ведомства;
  •    прави предложения за закупуване на нови и модернизиране на съществуващи програмни продукти, като извършва инсталирането и поддържането им; 
  •      провежда обучение на съдиите и съдебните служители за работа с програмни продукти;
  •    организира публикуването на постановените съдебни актове на страницата на съда в интернет;
  •       подпомага административния ръководител на съда и съдебния администратор в събирането и обобщаването на статистическата информация; 
  •       оказва помощ при отстраняване на констатирани грешки при отразяване на съдебната информация в електронното досие, електронните деловодни книги и регистри; 
  • материално отговорно лице за компютърната техника;
  • отговаря за архивирането и съхраняването на натрупаната информация.

      Минимална основна заплата   1107лв.

  Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: 

   - Да е пълнолетен български гражданин;

   - Да не е поставен под запрещение;  

 

    - Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода. 

 

 

   - Да не е лишен по съответен ред от правото да заема съответната  длъжност 

   - Да отговаря на изискването за липса на обстоятелства по  чл.107а, ал.1 от КТ. /към момента на назначаване / 

         - Завършено висше техническо образование, минимална степен „бакалавър“ 

   - трудов стаж – 3 години  

 

    Специфични изисквания за заемане на длъжността, определени от административния ръководител 

 

-      завършено  висше  техническо образование -бакалавър с  компютърна квалификация  по специалност “Информатика и информационни технологии“, „Компютърни науки“, Информатика и компютърни науки“, „ Компютърни системи и технологии“, „Софтуерно инжитерство“, „Информационни системи“, „Информационни технологии“, Комуникационна техника и компютърни мрежи“, Комуникационна техника и технологии“, „Компютърни технологии“ и други специалности с компютърна насоченост. 

-           отлични познания по компютърната техника и деловодни автоматизирани системи; 

-         експертни познания в системната и мрежовата администрация; 

Предимства  

 -         професионален опит 

-         владеене на английски език   

  

Необходими документи за допускане до участие в конкурса : 

1.Заявление за кандидатстване на работа – по образец - изтеглете от горния линк.  

2.Декларация от кандидата по чл.136, ал.2, т.1 ПАС - изтеглете от горния линк. 

3.Автобиография 

4.Копие на диплом  за завършено висше техническо образование, степен „бакалавър“ или по-висока.  

5.Копие на  трудова и/или осигурителна книжка  

6.Свидетелство за съдимост – за съответната длъжност в РС Ямбол, оригинал 

7. Медицинско свидетелство  

8. Други документи, удостоверяващи квалификации, свързани със заемане на конкурсната длъжност.  

 

 

 

Начин на провеждане на конкурса

 

Конкурса се провежда от Конкурсна комисия назначена  със Заповед на Председателя на ЯРС.   

Комисията разглежда постъпилите заявления, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания предвидени в нормативните актове и описани в обявата за заемане на длъжността.  

До участие в конкурса се допускат единствено кандидатите, които напълно отговарят на посочените в обявата и предвидени в нормативните актове изисквания  за длъжността. 

За  Решението си Комисията да изготви протокол и  списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати. 

В списъка на допуснатите кандидати да се посочи  датата / не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка/, началният час и мястото на провеждане на конкурса.   

В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати Комисията да посочи основанията за недопускането им.  

  Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати да се поставят на информационните табла на ЯРС на І-ви и ІV-ти етаж в сградата  на Съдебната палата  и да  се публикуват на интернет страница на съда не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса.

Недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до административния ръководител на съда в седемдневен срок от обявяването на списъците. Административният ръководител на съда се произнася с Решение в тридневен срок. Решението е окончателно. Жалбата не спира конкурсната процедура.  

  Конкурса ще се проведе на три етапа: 

Първи етап – теоретичен    

Втори етап - практически

Трети етап - събеседване с комисията 

Оценяване   

    Оценяването се извършва по точкова система при минимален брой точки - 0т., а максимален – 10т. Кандидатите се оценяват на всеки един от етапите. Крайната оценка се формира като средно аретметично от получените точки на всеки от етапите. За успешно издържали конкурса се считат кандидатите получили крайна оценка по-висока или равна на 6. 

Класиране  

Комисията оформя резултатите от проведения конкурс  в протокол и класира успешно издържалите кандидати.С класирания на първо място кандидат се сключва споразумение по чл.140 ПАС, във връзка с  чл.107   КТ.  Лицето е длъжно да постъпи на работа в двуседмичен срок от обявяване на резултатите. Ако лицето не постъпи на работа в посочения срок  трудово правоотношение възниква  със следващия класиран кандидат.   

Място и срок за подаване на документи:  

-         Документите се подават лично от кандидата в Районен съд гр.Ямбол, ул.”Ж.Папазов” 1, стая 402 – Съдебен администратор.  

-         В едномесечен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението . 

Обявлението е публикувано във в-к  Неделник, бр.34 от 6 октомври 2016г.  

    Резултатите за допускане до конкурса, оценка и класиране на кандидатите и друга информация, свързана с конкурса, се съобщават на участниците, чрез обявяването им на информационните табла и интернет страницата на съда.

Заповед № 538/25.10.2016 г. относно уточняване на изискванията за завършено образование на кандидатите

Протокол №1 от 08.11.2016 г. на Комисията за определяне на участниците, допуснати до конкурса

Протокол от 23.11.2016 г. на Комисията за обявяване на резултатите от конкурса8600 гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов 1; тел.: (046) 688872, факс (046) 661829, yrs@yambollan.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР