Я Районен съд
мбол
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
СТРУКТУРА И ДЕЙНОСТИ
Районни Съдии
Държавни съдебни изпълнители
Съдии по вписванията
Етична комисия
Съдебни заседатели
Справки за актове на съда
Публични продажгби ДСИ
Насрочени заседания
Вътрешни правила
Декларации на служителите на ЯРС по ЗПУКИ
Правила за подбор и наемане на служители
Бюджет 2019
Отчет за дейността на ЯРС през 2018 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ
Контакти
Банкови сметки на РС ЯМБОЛ
Тарифи
Примерни образци на документи
Предложения и оплаквания
Стая за четене на дела
Образователна програма
Ден на отворените врати
Обяви за работа
Важни съобщения
ДЕКЛАРАЦИИ
Несъвместимост
Промяна на несъвместимост
Имущество и интереси
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Електронни адреси
Електронно призоваване
За хора с увредено зрение
Електронно свидетелство за съдимост
Справки за публикувани съдебни актове от страната
АНКЕТА
Резултати от анкетата
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Обществени поръчки 2016 г.
Процедура по избор на банка за обслужване на сметките на РС Ямбол
НОВИНИ/ОБЯВИ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ    Образователна програма  
 

„СЪДЕБНАТА ВЛАСТ – ИНФОРМИРАН ИЗБОР И ГРАЖДАНСКО ДОВЕРИЕ.
ОТВОРЕНИ СЪДИЛИЩА И ПРОКУРАТУРИ
 
В изпълнение на концепцията на програмата и споразумение за сътрудничество между ВСС и МОН е предвидено през учебната 2015-2016 г. магистрати от РС – Ямбол да изнесат тематични лекции на ученици от Гимназия за преподаване на чужди езици Ямбол. В рамките на образователната програма предстои организиране на посещения в Съдебната палата и разработване, подготовка и представяне на симулативен процес изцяло с участието на ученици.
Основните цели на образователната програма са:
  • Обогатяване познанията на учениците относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България
  • Формиране правната грамотност и култура
  • Превенция на детското насилие
  • Повишаване степента на спазване на законите
  • Постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие
  • Повишаване на доверието в съдебната власт
  • Реализиране на един от елементите на гражданското образование на практика

ПРОВЕДЕНИ ЛЕКЦИИ

02 март 2016 г.

   „Съдебни процедури с участие на деца и правата на децата в тези процедури, органи, които могат да им предложат подкрепа и защита“ – това беше първата лекция, част от образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”.  Темата беше представена на 02.03.2015г. от Атанас Атанасов – съдия в Районен съд Ямбол пред учениците от 8а и 8б класове на ГПЧЕ “Васил Карагьозов“ - Ямбол и техните  ръководители – г-жа Трифонова  и г-жа Бакалова директора.

 

 

09 март 2016 г.

„Хулигански прояви на непълнолетни лица и последици. Детското насилие“ – това беше поредната тема представена от Георги Василев - съдия в Районен съд Ямбол, пред учениците от 9б клас на ГПЧЕ „Васил Карагьозов“ – Ямбол и техния ръководител на г-жа Деновска.
   16.03.2016г.
 
Съдия Георги Василев представи пред учениците от 9в клас на на ГПЧЕ „Васил Карагьозов“ – Ямбол и техния ръководител на г-н Драгов темата „Как може да защитим правата си чрез съдебните институции. Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие. Как да се предпазим да нестанем жертва на престъпления? Детско правосъдие. Непълнолетните лица и правосъдието – жерти и извършители на престъпление.
 
 
 
 
 
 „ Превенция срещу употреба на наркотични вещества. Престъпления, извършвани от наркозависими лица“ беше темата на лекцията на съдия Петранка Панайотова изнесена пред учениците от 11б клас с ръководител г-жа Донка Качулева.
 
 
 
 
 
 
  30.03.2016
 
Съдия Ататанас Атанасов отново се срещна с ученици на ГПЧЕ „Васил Карагьозов“. Този път темата „Домашното насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за защита на правата на жертвите“ беше представена на 10 А клас.
 
  13.04.2016
 
Председателят на Районен съд Ямбол – съдия Светлана Митрушева представи темата „Разделение на властите според Конституцията на Република България. Функции на съдебната власт. Структура на съдебната система. Висш съдебен съвет“ пред учениците от 10 А и Б клас техния ръководител г-н Драгов.
 
 
 
 
  15.04.2016г.
 
 беше представен в „Деня на отворени врати“ на съда пред ученици от МГ.“Ат.Радев“ и ГПЧЕ „В.Карагьозов

 8600 гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов 1; тел.: (046) 688872, факс (046) 661829, yrs@yambollan.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР