Я Районен съд
мбол
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
СТРУКТУРА И ДЕЙНОСТИ
Районни Съдии
Държавни съдебни изпълнители
Съдии по вписванията
Етична комисия
Съдебни заседатели
Справки за актове на съда
Публични продажгби ДСИ
Насрочени заседания
Вътрешни правила
Декларации на служителите на ЯРС по ЗПУКИ
Правила за подбор и наемане на служители
Бюджет 2019
Отчет за дейността на ЯРС през 2018 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ
Контакти
Банкови сметки на РС ЯМБОЛ
Тарифи
Примерни образци на документи
Предложения и оплаквания
Стая за четене на дела
Образователна програма
Ден на отворените врати
Обяви за работа
Важни съобщения
ДЕКЛАРАЦИИ
Несъвместимост
Промяна на несъвместимост
Имущество и интереси
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Електронни адреси
Електронно призоваване
За хора с увредено зрение
Електронно свидетелство за съдимост
Справки за публикувани съдебни актове от страната
АНКЕТА
Резултати от анкетата
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Обществени поръчки 2016 г.
Процедура по избор на банка за обслужване на сметките на РС Ямбол
НОВИНИ/ОБЯВИ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ    Банкови сметки на РС ЯМБОЛ  
 

ВАЖНО! ПОСОЧЕНИТЕ СМЕТКИ СА ВАЛИДНИ ОТ 01 ЮЛИ 2013Г.

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА

БАНКОВ КОД: CECBBGSF

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ДЪРЖАВНИ ТАКСИ: BG62 CECB 9790 31E4 1883 01

Използвайте тази сметка за внасяне на ДТ за образуване на  граждански и изпълнителни дела, издаване на свидетелства за съдимост, на заверени преписи от съдебни актове, издаване на съдебни удостоверения, изпълнителни листи и други.

 

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА: BG96 CECB 9790 33E4 1883 00

Използвайте тази сметка за внасяне на депозитни суми за вещи лица, свидетели, особени представители, както и за внасяне на гаранции, депозити за участие в търг и удържаните суми длъжници по изпълнителни дела и други.

От изключителна важност при попълване на платежните документи е коректното изписване на данните на вносителите, както и номерата на делата, по които се внасят съответните суми.

ВАЖНО!

Във връзка с регистрацията на РАЙОНЕН СЪД ЯМБОЛ по ЗДДС ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, че считано от 01.06.2013г., съгласно чл.3, ал.5, т.1 б."о" от ЗДДС, за услугите, предоставяни от Служба "Държавен Съдебен Изпълнител" при ЯРС, ще се събира и ДДС в размер на 20% върху съответната държавна такса.

*/ При внасяне на суми по дела, в платежното нареждане, при основание за плащане, вносителите трябва изрично да посочват номера на съответното дело, за което се отнася банковият превод./8600 гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов 1; тел.: (046) 688872, факс (046) 661829, yrs@yambollan.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР