Я Районен съд
мбол
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
СТРУКТУРА И ДЕЙНОСТИ
Районни Съдии
Държавни съдебни изпълнители
Съдии по вписванията
Етична комисия
Съдебни заседатели
Справки за актове на съда
Публични продажгби ДСИ
Насрочени заседания
Вътрешни правила
Декларации на служителите на ЯРС по ЗПУКИ
Правила за подбор и наемане на служители
Бюджет 2019
Отчет за дейността на ЯРС през 2018 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ
Контакти
Банкови сметки на РС ЯМБОЛ
Тарифи
Примерни образци на документи
Предложения и оплаквания
Стая за четене на дела
Образователна програма
Ден на отворените врати
Обяви за работа
Важни съобщения
ДЕКЛАРАЦИИ
Несъвместимост
Промяна на несъвместимост
Имущество и интереси
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Електронни адреси
Електронно призоваване
За хора с увредено зрение
Електронно свидетелство за съдимост
Справки за публикувани съдебни актове от страната
АНКЕТА
Резултати от анкетата
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Обществени поръчки 2016 г.
Процедура по избор на банка за обслужване на сметките на РС Ямбол
НОВИНИ/ОБЯВИ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
 ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ    Електронно призоваване  
 

Редът за изпращане и връчване на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес в Районен съд Ямбол  по реда на чл. 42 ал. 4 от Гражданския процесуален кодекс се урежда с Вътрешни правила: http://yambol.court-bg.org/img/File/RULS/Electronno_prizovavane.pdf         
Съгласно тези правила и само ако адресатът изрично е заявил това могат, да се изпращат и връчват съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по всички граждански дела.
Страната или нейния процесуален представител  заявява изрично, че желае получаването и връчването на призовки и съобщения да се осъществява по тези правила със заявление, съгласно Приложение № 1 и посочва електронния си пощенски адрес. 
Заявлението се прилага към преписката или делото и се докладва на съдията-докладчик, който разпорежда да се изпратят за връчване съобщенията и призовките на посочения електронен адрес.
Електронният адрес, от който Районен съд – Ямбол ще изпраща съобщения и призовки по Гражданския процесуален кодекс, в рамките на своята компетентност и в зависимост от заявеното от страните по гражданските дела е  yrs@yambollan.com 
Промяна на електронния адрес на съда незабавно се обявява на интернет страницата на съда .


8600 гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов 1; тел.: (046) 688872, факс (046) 661829, yrs@yambollan.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР