З А П О В Е Д

 

№ 151

 

Гр.Ямбол,  2 април  2019 г.

 

 

                  ОТНОСНО: Процедура по избор на банка за обслужване на сметките на РС - Ямбол

 

С цел:

- осигуряване на качествено и бързо обслужване на граждани и юридически лица при внасяне на държавни такси и други суми по дела;

- осигуряване на качествено и бързо обслужване на съдиите и служителите при плащанията, свързани с трудовите им правоотношения;

- осигуряване на икономически най-изгодни условия за Районен  съд и бюджета на съдебната власт при извършване на финансовата дейност и обслужване на сметките;

- осигуряване на своевременна обработка на документите и данните, свързани с бюджета на съда, както и постигане на максимална достоверност, бързина и спазване на специфичните изисквания, касаещи счетоводната отчетност в системата на съдебната власт,

- при спазване на принципите на публичност и прозрачност в процедурата по избор, както и равнопоставеност на всички участници в нея,

На основание чл.80, ал.1, т.1 от ЗСВ, във връзка с решение по протокол № 18/19.05.2004 г., решение по протокол № 20/22.06.2005 г., решение по протокол № 53/19.12.2006 г., решение по протокол  № 5/07.02.2013 г. на ВСС и  ДДС № 2/31.03.2016 г.

 

З А П О В Я Д В А М :

 

1. Да се проведе процедура по избор на банка, която да обслужва „транзитната сметка”, „сметка наличности”, „набирателна сметка”, поеме обслужването на плащания в СЕБРА и на картовите плащания по чл. 4, ал.1 от ЗОПБ на Районен съд Ямбол.

2. В процедурата могат да участват само банки по смисъла на Закона за кредитните институции /ЗКИ/, които:

- притежават пълен лиценз за обслужване;

- имат сключен договор с Министерство на финансите за обслужване на плащания в СЕБРА, транзитните сметки и на картовите плащания по чл. 4, ал.1 от ЗОПБ;

- имат възможност да предоставят до 3-то число на следващия месец информация за салдата по сметките и начислените лихви на титуляра на сметката;

- имат възможност да поемат обслужването на операциите по чл.4, ал.1 от ЗОПБ с три броя ПОС устройства, съгласно т.VІ,т.31 и т. 32 от ДДС № 02/31032016

3. Критериите за избор на обслужваща банка и относителната тежест на всеки от тях /в проценти/ са утвърдените с решението на ВСС – протокол № 20/22.06.2005 г., а именно:

 

 

№ по ред

 

Показатели

Процент на тежест на отделните показатели

1

2

3

1

 

Такси и комисионни за обслужване на клиенти на органите на съдебната власт

10 %

 

1.1. Парични вноски в лв.

5 %

 

1.2. Международни преводи във валута

5 %

2

Електронно банкиране

5 %

3

Такси и комисионни за разплащане по система РИНГС

5 %

4

Лихви по банкови сметки  /”транзитната сметка”, „сметка наличности”, „набирателна сметка” /

40 %

 

4.1. В лева

25 %

 

4.2. във валута

15 %

5

Ежеседмично /ежедневно/ инкасиране

5 %

6

Време за обслужване на плащанията

10 %

7

Банков рейтинг

10 %

8

Кореспондентски отношения

5 %

9

Клонова мрежа

5 %

10

Предоставени кредити/овърдрафт на служители

5 %

 

Всичко

100 %

 

 

4. Методика за оценяване.

Комисията оценява предложенията по всеки един от критериите с точки от 1 до n, където n е броят на допуснатите до разглеждане по същество оферти, като n е максимална, а 1 е минимална оценка. Точките се умножават по тежестта на всеки показател, посочен в таблица по т.3 от настоящата заповед, като така се формира общия резултат за съответния критерий /К1, К2, К3, К4, К5, К6, К7, К8, К9, К10/. Комплексната оценка /Кобщо/ е сбор от оценките по всеки един от критериите.

 Кобщо = К12345678910

 

5. Оповестяването на процедурата за избор на обслужваща банка да се извърши, както следва:

- в срок до 08.04.2019 г. покана за участие, ведно с копие от заповедта и приложенията към нея /приложение № 1 – образец на заявление за участие в конкурс; приложение № 2 – образец на оферта –предложение и приложение № 3 – проект на договор за банково обслужване/ да се изпратят до банки /клонове/, функциониращи на територията на гр. Ямбол;

- поканата за участие, настоящата заповед, ведно с приложенията към нея да се публикуват на интернет-страницата на съда.

6. Банките - кандидати следва да представят:

-  Удостоверение за актуално правно състояние;

- Удостоверения, че не е обявен в несъстоятелност и не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност, че не е обявен в ликвидация /представят се в оригинал или нотариално заверени копия/;

- Изрично надлежно съставено и оформено нотариално заверено пълномощно за упълномощаване на лице, което да подпише  документи за участие в конкурса, и/или да участва в неговото провеждане, когато същото не е представител /представя се в оригинал/, както и копие от личната карта на упълномощеното лице;

- Заявление за участие /по образец от конкурсната документация/;

- Оферта с критерии по показатели, съгласно настоящата заповед;

- Референции;

- Други документи удостоверяващи обстоятелства, които следва да бъдат установени, съгласно настоящата заповед и условия на конкурсната документация /представя се в оригинал или копия от тях, заверени с подписа на представител/упълномощеното лице;

- Договор за банково обслужване /проект/;

- Опис на представените документи.

 

7. Приемането на документи за участие в процедурата по избор на обслужваща банка се осъществява по следния ред:

- заявлението и приложенията към него се представят в запечатан непрозрачен плик, с надпис от външната му страна, съдържащ името на банката - подател, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес;

- документите се подават в сградата на Съдебната палата,  Районен  съд – Ямбол, в  стая № 104 – служба  „Регистратура”, всеки работен ден до 25.04.2019 г. включително, в рамките на работното време - от 09.00 до 17.00 часа;

- при приемане на документите, върху плика се изписват трите имена, ЕГН /по лична карта, която се носи за справка/ и длъжността на лицето, което го подава, името и длъжността на служителя от Районен  съд – Ямбол, който приема плика, датата, часа и входящия номер, след което предаващият и приемащият плика се подписват. 

- не се приемат документи за участие, представени след изтичането на крайния срок или представени в незапечатан, прозрачен, ненадписан или скъсан плик - тези обстоятелства се удостоверяват в регистъра за приемане;

- не може да се откаже приемане на документи и от банка, на която не е изпратена покана за участие в процедурата.

- подадените за деня документи се предават от служба „Регистратура” на съдебния администратор на РС – Ямбол, който ги съхранява по начин и при условия, осигуряващи запазване целостта на пликовете и предпазване от достъп до момента на предоставянето им на комисията.

8. След изтичане на крайния срок за приемане на документи за участие, с отделна заповед административният ръководител на съда назначава комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите. На комисията се предоставят всички приети по реда в т. 7 документи за участие.

9. Комисията по т. 8, на заседание, проведено в срок до 10.05.2019 г.:

- разпечатва подадените пликове и преценява редовността на документите;

Считат се за нередовни документите, които: са подадени извън крайния срок, предвиден в тази заповед; не съдържат заявление и приложения към него по изискванията на т. 6; или подателят им не отговаря на изискванията по т. 2.

- продължава процедурата само при наличие на не по-малко от три оферти, преценени като редовни и така допуснати до разглеждане по същество, в противен случай предлага на председателя на съда прекратяване на процедурата по избор на обслужваща банка;

- разглежда, оценява и класира офертите на кандидатите, подали документи за участие, преценени като редовни.

Допуснатите до разглеждане предложения се преценяват по критериите по т. 3 и се класират според общия резултат.

 10. Комисията съставя протокол, в който отбелязва констатациите си за всяко подадено заявление и приложенията към него след разпечатване на пликовете. В протокола се вписват и решенията за предложения, допуснати до разглеждане и класиране /редовни документи/ и за предложения, недопуснати до разглеждане и класиране /нередовни документи/, със съответни мотиви. Класирането по отделните показатели и общото класиране на кандидатите се мотивира и се отразява като решение в протокола, чрез съставяне на сравнителна таблица.  Протоколът се съставя в два еднообразни екземпляра и се подписва от всички членове на комисията.

11. Решението на комисията се съобщава за сведение на всички банки, подали документи за участие.

12. Протоколът на комисията ведно със сравнителната таблица за съответствие с критериите, приети от ВСС /неразделна част от него/, както и всички подадени документи за участие в процедурата се изпращат с мотивирано предложение от председателя на Районен съд Ямбол до Висшия съдебен съвет – Комисия „Бюджет и финанси”.

  Смяна на обслужващата банка се извършва след разрешение от Комисията и предприемане от същата на действията по решение на ВСС – протокол № 53/19.12.2006 г.

 

 Препис от настоящата заповед да се връчи срещу подпис на съдебния администратор, системния администратор и съдебните деловодители от Служба „Регистратура” при Районен съд – Ямбол за сведение и изпълнение, както и на комисията по т.8 след назначаването й.

 

 

 

                                    АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РС - ЯМБОЛ:

                                                                                      /Св. Митрушева/