РЕШЕНИЕ

№ 29/18.2.2019 г.                                             18.02.2019г.                                     гр. Ямбол

                                 

                               в името на народа

 

Ямболският районен съд, Наказателно отделение, V-ти състав, на седемнадесети януари две хиляди и деветнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                                                                Председател: Г. Василев

                                                         

                                                                                Членове:1………………...

 

                                 2…………………..

 

Секретар Ж.Ч.

прокурор ………………………

като разгледа докладваното от съдия-докладчик Г.Василев АНД № 1132/2018 г. по описа на ЯРС, за да се произнесе  взе  предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на ОБЩИНА-ЯМБОЛ, подадена от Г. С. - кмет на общината, против Наказателно постановление/НП/ №232/26.09.2018г., издадено от Директора на Басейнова дирекция на „Източнобеломорски район“, гр. Повдив/БД на ИБР, гр.Пловдив/ към Министерството на околната среда и водите/МОСВ/, с което за нарушение на чл.155, ал.2, пр.2, вр. чл.166, т.3  от Закона за опазване на околната среда/ЗООС/, на основание чл.155, ал.2, пр.2, вр. чл.166, т.3  от ЗООС, на общината е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 2000 лв.

В с.з. жалбоподателят, редовно призован, не изпраща представител.

Вьззиваемата страна БД на ИБР, гр.Пловдив,  редовно призована, чрез представителя си пледира НП като законосьобразно и обосонвано да бьде потвьрдено.

 

Сьдьт, след като извьрши цялостна преценка на сьбраните по делото доказателства, приема за установено следното:

 

На 16.03.2018 г., във връзка с постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ /БД ИБР/ писмо с вх. № *** г. на РИОСВ Стара Загора, по сигнал от г-жа М. С.- *** в Общински съвет гр. Ямбол, относно жалба на „Движение с екологична насоченост“ за изтичане на инфилтрат в дерето под Регионално депо за неопасни отпадъци/РДНО/ от населените места в общините Я., Т., Н. З., С. и С. с оператор Община - Ямбол, Булстат ***, е извършена съвместна проверка с представители на БД ИБР, РИОСВ Стара Загора, РЛ Стара Загора към ИАОС, Община-Ямбол, Община-Сливен и техническия организатор на РЦУО-Ямбол на РДНО. При извършения оглед на съоръженията на РЦУО-Ямбол с констативен протокол № Сл *** на експерта на БД ИБР Ивайло Илиев, е констатирано следното:

Над депото при географски координати: 42°30'53.6',N; 26°26'00.3“Е е установено наличие на бистри повърхностни води;

От площадката на депото, включително охранителните канавки, не се наблюдавало изтичане на повърхностни води и подземни води;

Отпадъчните води /инфилтрат/ от регионалното депо се отвеждали в ретензионния басейн при географски координати: 42°31,18.1“N; 26о25,54.1,,,Е. Налице е било свличане на облицовката на ретензионния басейн. Не се наблюдавало изтичане на инфилтрат по повърхността на терена;

От бетонова тръба под регионалното депо при бреговото заустване в бетоновата канавка, при географски координати: 42°31,17.3“ N; 26°25,55.1,'Е, през която съгласно сигнала за периода от 09.03.2018г. до 11.03.2018г. са изтичали големи количества замърсени повърхностни води, е констатирано изтичане на води с характерна миризма и жълто-кафяво оцветяване. При допълнителния оглед на терена не е установено нерегламентирано изтичане на повърхностни и отпадни води.

На 150 м от ретензионния басейн с географски координати: 42°31,22.0“N; 26°25'53.1Е е констатирано изтичане на видимо бистри подземни води.

От мониторинговите пунктове са взети проби от РЛ-Стара Загора към ИАОС за които е извършен физико-химичен анализ.

След извършените анализи на взетите водни проби на 16.03.2018 г. от РЛ Стара Загора към ИАОС и представените резултати от анализа на повърхностните и подземни води от РДНО от населените места в общините Ямбол, Тунджа, Нова Загора и Стралджа“ и във връзка с констатираното замърсяване на повърхностни и подземни води от РЦУО-Ямбол и бъдещото функционирането на депото, с цел максимално ограничаване степента на въздействие върху водите, на основание чл.155, ал.2 от ЗООС, от Директора на Басейнова дирекция «Източнобеломорски район», с писмо изх. № КД-03-34/16.04.2018 г., на Кмета на Община-Ямбол са издадени следните предписания:

1.Да се представи в БД ИБР доклад от техническо лице с проектантска
правоспособност за целостта и нормалното функциониране на изградената система заотвеждане на повърхностните води под РЦУО-Ямбол до тяхното отвеждане в бетоноватаканавка и отводнителния канал след съществуващото депо.

Срок: 23.05.2018 г.

Отговорник: Кметът на Община-Ямбол

2. Да се предприемат действия за изолиране на възможността за смесване на повърхностни води с инфилтрат от РЦУО - Ямбол при тяхното отвеждане в бетонираната канавка чрез бреговото заустване „тръба в тръба“, като се осигури отвеждането напроникналия инфилтрат в изградения ретензионен басейн. При невъзможност за подобни действия да се осигури пречистване на изтичащите води и да се стартира процедура заиздаване на разрешително по Закона за водите.

Срок: 23.05.2018 г.

Отговорник: Кметът на Община-Ямбол

3.Да се предприемат действия за преустановяване на инцидентно изтичане на дрениращите подземни води от РЦУО-Ямбол и тяхното смесване с повърхностните води в бетоновата канавка и отводнителния канал.

Срок: 23.05.2018 г.

Отговорник: Кметът на Община-Ямбол

4. Да се изгради допълнителен пункт за мониторинг на повърхностни води преди котлована на клетка 1 с условия за представително вземане на проби, за да се извършва мониторинг на водите преди въздействието от РЦУО-Ямбол.

Срок: 04.05.2018 г.

Отговорник: Кметът на Община-Ямбол

5. За всеки етап от процедурата по изпълнението на дадените предписания писмено да се уведоми директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

Срок: 23.05.2018 г.

Отговорник: Кметът на Община-Ямбол.

При извършената проверка на място, на 23.05.2018 г., от главните експерти на Дирекция “Конторл“ при БД ИБР, гр. Пловдив – свидетелите А.Г. и А.Г. – М.,  обективирана с констативен протокол № Сл *** на обект: „Регионално депо за неопасни отпадъци от населените места в общините Ямбол, Тунджа, Нова Загора и Стралджа“ било констатирано, че от бетоновата тръба под регионалното депо при бреговото заустване в бетоновата канавка, при географски координати: СШ 431,18,1“ и ИД 26°25'55,1“, през която съгласно сигнала за периода от 09.03.2018 г. до 11.03.2018 г. са изтичали големи количества отпадъчна вода е налице изтичане на води без мирис и цвят.

На място е установено, че от страна на Община-Ямбол не са предприети действия за изолиране на възможността за смесване на повърхностни води с инфилтрат от РЦУО -Ямбол при тяхното отвеждане в бетонираната канавка чрез бреговото заустване „тръба в тръба“, с цел отвеждането на проникналия инфилтрат в изградения ретензионен басейн.

Към 23.05.2018 г., след допълнителна справка в деловодството на БД ИБР, е установено, че от страна на Община-Ямбол в БД ИБР не е постъпила кореспонденция в изпълнение на издадените предписания на Директора на БД ИБР с писмо изх. № КД-*** г, й не е представен доклад от техническо лице с проектантска правоспособност за целостта и нормалното функциониране на изградената система за отвеждане на повърхностните води под РЦУО-Ямбол до тяхното отвеждане в бетоновата канавка и отводнителния канал след съществуващото депо, не са предприети действия за преустановяване на инцидентно изтичане на дрениращите подземни води от РЦУО-Ямбол и тяхното смесване с повърхностните води в бетоновата канавка и отводнителния канал, не е изграден допълнителен пункт за мониторинг на повърхностни води преди котлована на клетка 1 с условия за представително вземане на проби, за да се извършва мониторинг на водите преди въздействието от РЦУО-Ямбол, и Директорът на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ не е уведомен за всеки етап от процедурата по изпълнението на дадените предписания.

Към момента на проверката експертите установили, че е налице неизпълнение в указания срок на издадените от Директора на Басейнова дирекция предписания с писмо изх. № КД-***. от страна на Община-Ямбол, Булстат 000970496, с административен адрес гр. ***, общ. Ямбол, с което, според тях, е нарушена разпоредбата на чл.155, ал.2, пр.2 от ЗООС.

На 25.06.2018 г. св. А.Г., в присъствието на св. А.Г. – М., съставила АУАН № 75, който бил връчен на кмета на Община-Ямбол на 12.07.2018 г., след като представител на общината не се явил за съставяне и връчване на акта.

Към АУАН са приложени като доказателства: Писмо изх. № ***., Констативни протоколи: № Сл ***г., № Сл *** на БД ИБР.

В срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН е постъпило писмено възражение срещу акт № *** в което са изложени съображения, че описаната в акта фактическа обстановка не обосновава административното нарушение по чл. 166, т. 3 от ЗООС, че БД ИБР не е изразила становище за целостта и обхвата на мерките, които трябва се предприемат от общината.

Директорът на БД ИБР, след като взел предвид дадените предписания и неизпълнението им от страна на Община-Ямбол, приел, че има извършено административно нарушение, установено по безпорен начин от процесната проверка, на разпоредбата на чл.155, ал.2, пр.2, вр. чл.166, т.3 от ЗООС, т.к. в посочените срокове предписанията по констатираните по-горе факти и обстоятелства са задължителни за изпълнение от отговорниците им, и с НП наложил на основание чл.155, ал.2, пр.2, вр. чл.166, т.3 от ЗООС имуществена санкция от 2000 лв. на Община-Ямбол, макар да е следвало ЮЛ да бъде санкционирано по чл.166, т.3, вр. чл.165, ал.2 от ЗООС.

Горната фактическа обстановка сьдьт приема за установена от показанията на свидетелите А.Г. и А.Г. – М.. От разпита на свидетелите и от всички писмени доказателства, приети и приложени по делото се установява, че посоченото в АУАН и НП нарушение е извьршено от жалбоподателя. В тази насока, сьдьт кредитира приложените по делото документи - АУАН, НП, констативни протоколи и материали от приетата от съда преписка на БД ИБР, както и от приетата справка, представена от процесуалния представител на наказващия орган в с.з.

 

          От така установената фактическа обстановка, решаващият съд прави следните правни изводи:

 

          Жалбата е допустима и подадена в срок. Разгледана по сьщество жалбата се явява ОСНОВАТЕЛНА по следните сьображения:

               АУАН и НП са издадени в нарушение на разпоредбите на чл.42, т.5 и чл.57, ал.1, т.6 и т.7 от ЗАНН. При изготвянето на акта и постановлението са нарушени посочените повелителни норми на ЗАНН, поради което сьдьт приема само тези съображения от жалбата, че са допуснати сьществени нарушения на процесуалните правила, които са ограничили правото на защита на жалбоподателя при съставянето на акта и издаването на НП. Към момента на изготвяне на АУАН, не е посочена от контролния орган коя разпоредба на ЗООС е нарушена от ЮЛ. Разпоредбата на чл.155, ал.2, пр.2 от ЗООС не съдържа правило за поведение, което да е нарушено от жалбоподателя. В тази разпоредба е посочено, че в констативните протоколи от извършените проверки се отразяват констатираните факти и обстоятелства и се дават задължителни предписания с посочване на срокове и отговорници за изпълнението им. Това е норма, която определя как контролните органи следва да изготвят констативните протоколи и как да се направят съответните предписания, но тя не определя задължение за нарушителя да спазва тези предписания. В чл.166, т.3 от ЗООС е визирано, че адресатите на задължителните предписания, ако не изпълняват предписанията, дадени в индивидуалните административни актове и констативните протоколи по чл.155 или чл.157б от ЗООС подлежат на санкция по чл.165 от същия закон. Именно в тази правна норма е посочено какво е било дължимото поведение на жалбоподателя след направените предписания от контролните органи или след като до 23.05.2018 г. общината не е изпълнила процесните предписания е извършила описаното от фактическа страна административно нарушение. При съставянето на АУАН е посочено от контролния орган кога, къде и как е извършено нарушението, но същото неправилно, в нарушение на императивната разпоредба на чл.42, т.5 от ЗАНН, не е формулирано от правна страна като законова разпоредба. Едва в НП се визира, макар и неточно, че са нарушени материалните разпоредби на чл.155, ал.1, пр.2, вр. чл.166, т.3 от ЗООС, а не само на разпоредбата на чл.166, т.3 от ЗООС. Неправилното формулиране на административното нарушение от правна страна ограничава съществено правото на защитата на нарушителя като не му дава възможността да разбере за какво точно нарушение е санкциониран, лишавайки го и от възможността да изложи и в АУАН, в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН и пред съда своите възражения по съставения акт и НП по вмененното му нарушение от правна страна с АУАН и с НП. В настоящия случай, не може да се приложи разпоредбата на чл.53, ал.2 от ЗАНН, т.к. НП се издава и при допуснати нарушения в АУАН само при установени категорично авторство на нарушението, вина на нарушителя и извършване на нарушението. Извършването на нарушението касае неговото не само фактическо, а и юридическо формулиране от контролния орган в АУАН или чл.53, ал.2 от ЗАНН е неприложим, защото е нарушена императивна норма, касаеща правото на защита на жалбоподателя в административно-наказателното производство/чл.42, т.5 от ЗАНН/, а по-късно при правната формулировка на нарушението с НП е нарушена и повелителната норма на чл.57, ал.1, т.6 от ЗАНН.

          При издаването на НП е допуснато и друго нарушение на процесуалните правила/нарушена е нормата на чл.57, ал.1, т.7 от ЗАНН/, с което се ограничава съществено правото на защита на жалбоподателя – неправилно е посочена санкционната норма, по която е ангажирана административно-наказателната отговорност на нарушителя. Наказващият орган е визирал, че нарушението е санкционирано по чл.155, ал.2, пр.2, вр. чл.166, т.3 от ЗООС, а не по чл. 166, т.3, вр. чл.165, ал.2 от ЗООС. В разпоредбата на чл.166, т.3 от ЗООС е посочено нарушението, което следва да се санкционира по чл.165, но чл.165 има две алинеи, като жалбоподателя може да бъде наказан като ЮЛ само по чл.165, ал.2 от ЗООС, а санкционната норма е неточно изписана в НП или жалбоподателят трябва да предполага по коя норма е санкциониран, което е недопустимо от процесуално-правна страна.

          Нарушенията на императивните разпоредби на чл.42, т.5 и чл.57, ал.1, т.6 и т.7 от ЗАНН, осигуряващи законосъобразното образуване, протичане и приключване на административно-наказателното производство засягат съществено правото на защита на жалбоподателя, гарантирано и с тези три норми. Визираните нарушения не могат да бъдат отстранени от съда и винаги водят до отмяна на НП като незаконосъобразно издадено, поради което съдът споделя само доводите на жалбоподателя, изложени в жалбата за допуснати нарушения на горепосочените три разпоредби, и не приема аргументите на процесуалния представител на наказващия орган, че НП като обосновано и законосъобразно трябва да бъде потвърдено.

          Съдът, макар да не е длъжен да излага съображения по съществото на делото, имайки предвид допуснатите нарушения на процесуалните правила, които водят до отмяна на НП само на процесуално основание, отчитайки спецификата на процесния казус и значението на същия за опазването на околната среда и най-вече за живота и здравето на българските граждани, които живеят в населените места около депото за отпадъци, приема, че е извършено административното нарушение по чл.166,т.3 от ЗООС, описано в АУАН и в НП. По подаден сигнал е извършена проверка на депото, взети са съотвените проби и е установено, че има отклонения от нормативните изисквания, касаещи проверяваните показатели, за което са и направени процесните предписания. Видно от показанията на експертите на БД ИБР и всички приложени по делото писмени доказателства се установява, че процесните предписания не са изпълнени в дадените срокове. Няма данни представители на общината да са правили запитвания до наказващия орган, касаещи предписанията или да са искани допълнителни указания за изпълнение на тези предписания, поради което при така установената от съда фактическа обстановка, следва да се заключи, че има извършено административно нарушение по чл.166,т.3 от ЗООС от общината, защото не са изпълнени процесните предписания. В тази връзка, съдът не споделя аргументацията на жалбоподателя, изложена в жалбата, че не е било нужно да се правят процесните предписания, че същите не са достатъчно ясни и са двусмислени, че преди приемането на депото е имало изготвен окончателен доклад от консултант, упражняващ независим строителен надзор и депото е прието от Държавна приемателна комисия, че има вече изграден пункт за мониторинг на повърхностите води, преди котлована на клетка 1, че представител на БД ИБР е присъствал при приемането на депото и не е направил възражения, защото е установено, че е имало изпускане на огромни количества инфилтрат в дерето, под северната дига на депото, за времето от 09.03.2018 г. до 11.03.2018 г., а от сметището се е разнасяла неприятна миризма и облицовката на ретензионния басейн е била нарушена. От физико-химичния анализ на взетите проби е установено, че има отклонения в нормите и стандартите на повърхностните и подземните води, които били замърсени, което е наложило и даването на процесните предписания от контролния орган, които предписания не са изпълнени в дадените от наказващия орган срокове или може да се направи обоснован извод, че е извършено нарушението по чл.166, т.3 от ЗООС.

 

Воден от гореизложеното, сьдът счита, че НП като незаконосьобразно издадено следва да бьде отменено и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН                         

Р     Е     Ш     И     :

 

          ОТМЕНЯ НП № ***., издадено от Директора на Басейнова дирекция на „Източнобеломорски район“, гр. Повдив към Министерството на околната среда и водите, с което на ОБЩИНА - ЯМБОЛ, ***, с административен адрес: гр. Я., ул. ***, общ. Ямбол, представлявана от ***. в качеството му на кмет, за нарушение на чл.155, ал.2, пр.2, вр. чл.166, т.3  от ЗООС, на основание чл.155, ал.2, пр.2, вр. чл.166, т.3 от ЗООС е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 2000/две хиляди/лв.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Ямбол в 14-дневен срок от получаване на сьобщението, че е изготвено.

                                                                            

                                                                               Районен сьдия: