Я Районен съд
мбол
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
СТРУКТУРА И ДЕЙНОСТИ
Районни Съдии
Държавни съдебни изпълнители
Съдии по вписванията
Етична комисия
Съдебни заседатели
Справки за актове на съда
Публични продажгби ДСИ
Насрочени заседания
Вътрешни правила
Декларации на служителите на ЯРС по ЗПУКИ
Правила за подбор и наемане на служители
Бюджет 2019
Отчет за дейността на ЯРС през 2018 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ
Контакти
Банкови сметки на РС ЯМБОЛ
Тарифи
Примерни образци на документи
Предложения и оплаквания
Стая за четене на дела
Образователна програма
Ден на отворените врати
Обяви за работа
Важни съобщения
ДЕКЛАРАЦИИ
Несъвместимост
Промяна на несъвместимост
Имущество и интереси
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Електронни адреси
Електронно призоваване
За хора с увредено зрение
Електронно свидетелство за съдимост
Справки за публикувани съдебни актове от страната
АНКЕТА
Резултати от анкетата
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Обществени поръчки 2016 г.
Процедура по избор на банка за обслужване на сметките на РС Ямбол
НОВИНИ/ОБЯВИ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
 НАЧАЛО  
 Представяне и юрисдикция
РАЙОНЕН СЪД

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 5 декември 2019 г. от 10.00 ч. в Зала № 1 на Съдебната палата – гр.Ямбол, в съответствие с изискванията на  чл.10, ал.1 от Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните заседатели  ще се проведе церемония за полагане на Клетва от съдебните заседатели при РС-Ямбол за мандат 2019 – 2023 г.

ВАЖНО!

 

Уведомяваме Ви, че считано от 01.01.2019г. таксите за изготвяне на електронни справки от Регистъра на банковите сметки и сейфове при БНБ следва да бъдат внесени по НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА на РАЙОНЕН СЪД - Ямбол, открита при ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
IBAN: BG96 CECB 9790 33E4 1883 00
В основание за плащане следва да бъдат посочени номера и годината на образуване на изпълнителното дело, за което се отнася банковия превод.
 
 
ВАЖНО!

Във връзка с регистрацията на РАЙОНЕН СЪД ЯМБОЛ по ЗДДС ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, че считано от 01.06.2013г., съгласно чл.3, ал.5, т.1 б."о" от ЗДДС, за услугите, предоставяни от Служба "Държавен Съдебен Изпълнител" при ЯРС, ще се събира и ДДС в размер на 20% върху съответната държавна такса.

*/ При внасяне на суми по дела, в платежното нареждане, при основание за плащане, вносителите трябва изрично да посочват номера на съответното дело, за което се отнася банковият превод./

 

Районният съд е основен първоинстанционен съд. На него са подсъдни всички дела освен тези, които със закон са подсъдни на друг съд. Районният съд се състои от съдии и се ръководи от председател. При районния съд има прокуратура. Районният съд разглежда делата в състав от съдия и двама съдебни заседатели, освен ако в закона е предвидено друго.

Председателят на районния съд:

1. Осъществява общо организационно и административно ръководство, отговаря за дейността на съда и го представлява;
2. Изготвя годишен доклад за дейността на съда и го изпраща на Висшия съдебен съвет;
3. В края на всяко шестмесечие подготвя и предоставя на инспектората при Министерството на правосъдието информация за образуването и движението на преписките и делата на съдиите, държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията при съда;
4. Разпределя работата между съдиите и участва в съдебни заседания;
5. Ръководи и контролира работата на държавните съдебни изпълнители, на бюрата за съдимост към съда и на съдиите по вписванията;
6. Назначава и освобождава от длъжност служителите в съда и организира работата на отделните служби.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РС ЯМБОЛ: СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА МИТРУШЕВА-АТАНАСОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ: ГАЛИНА ВЪЛЧАНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ: НИКОЛАЙ КИРКОВ
 
Постановените актове на Районен съд - гр.Ямбол са достъпни чрез линковете от последната графа на списъците с приключили дела. Последните са генерирани всеки месец поотделно за граждански и наказателни дела и са изведени в таблица, намираща се в "СПРАВКИ ЗА АКТОВЕ НА СЪДА".

Списъците се актуализират ежедневно, но съдържат информация за актовете, постановени не по-късно от един ден преди това.

Ежедневно след 19 часа актовете се публикуват автоматично и на адрес: http://legalacts.justice.bg, където търсенето се извършва по различни критерии, формулирани от потребителя.


В Районен съд — гр.Ямбол  работят 14 районни съдии, 4-ма държавни съдебни изпълнители и 3-ма съдии по вписванията. Районните съдии са разпределени в гражданско и наказателно отделение. Постъпилите преписки в Районен съд - гр.Ямбол се разпределят по случаен принцип чрез Система за случайно разпределение на делата, разработена от "Смарт Системс 2010" по задание на ВСС .

Звукова версия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8600 гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов 1; тел.: (046) 688872, факс (046) 661829, yrs@yambollan.com  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР